لطفا کمی صبر کنید

آلمان: اعتماد قدیمی اروپا به آمریکا در حال فرو ریختن است

وزیر خارجه آلمان گفت بر اثر بحران‌های جدید، اعتماد قدیمی اروپا به آمریکا در حال فروریختن است.