لطفا کمی صبر کنید

گروگان‌گیری در زندان فرانسه

رسانه ها از به گروگان گرفته شدن یک زندانبان در این کشور خبر می دهند.