لطفا کمی صبر کنید

العبادی:تدابیر قانونی دربرابر منطقه کردستان برای حفظ وحدت کشور است