لطفا کمی صبر کنید

واژه «تروریسم اسلامی» غیرقابل قبول است

خلوصی آکار گفت: استفاده از واژه «تروریسم اسلامی» اشتباه است و استفاده از واژه اسلام در کنار گروه های تروریستی قابل قبول نیست.