لطفا کمی صبر کنید

مداخله قدرت های فرامنطقه ای عامل بحران در منطقه غرب آسیاست

منطقه غرب آسیا حافظه‌ تاریخی تمدن بشری، مهد ادیان ابراهیمی و منطقه‌ای با ویژگیهای مهم ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک است.