لطفا کمی صبر کنید

160 کیلومتر از 215 کیلومتر مرزمشترک عراق وسوریه به کنترل کامل نیروهای دوکشور درآمده است