لطفا کمی صبر کنید

دولت ایرلند در آستانه فروپاشی قرار گرفته است