لطفا کمی صبر کنید

سیاستهای تخریبی آمریکا مخالف متن و روح برجام است

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد : نگرش آشکارا خصمانه دولت آمریکا و نیز سیاستهای تخریبی و اقداماتی که با هدف تضعیف توافق هسته ای و جلوگیری از منافع مشروع ایران از اجرای کامل و بدون محدودیت آن صورت می پذیرد، مخالف متن و روح برجام است.