لطفا کمی صبر کنید

آوایی: موضوع حصر به شورای عالی امنیت ملی مربوط است

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درخصوص مأموریت دولت به وزیر دادگستری برای پیگیری رفع حصر گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است.