لطفا کمی صبر کنید

نجفی در حال تنظیم برنامه‌هایش برای شهرداری تهران است

یکی از کاندیداهای شهرداری تهران با اشاره به اینکه نجفی در حال تنظیم برنامه‌هایش برای شهرداری تهران است، گفت: ایشان سمت شهرداری تهران را پذیرفته ‌است.