لطفا کمی صبر کنید

دیدگاه انزواگرایانه در جامعه آمریکا بسیار قدرتمند است

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در حال حاضر در جامعه آمریکا دیدگاه انزواگرایانه بسیار قدرتمند است.