لطفا کمی صبر کنید

جدال مجازی حامیان احمدی‌نژاد با رسایی/ مفهوم زنبیل قرمز بقایی چه بود؟ بی ارزشی دفاعیات یا....؟

- روزگذشته که حمیدبقایی با زنبیل قرمز حاوی دفاعیاتش در دادگاه حاضر شد؛ این مسئله باعث جدال مجازی حمید رسایی با حامیان احمدی‌نژاد شد.