لطفا کمی صبر کنید

جنگی بین ایران و آمریکا شعله ور نخواهد شد