لطفا کمی صبر کنید

دستور قاضی آمریکایی در مورد پناهجویان ایرانی

یک قاضی از ایالت کالفرنیای آمریکا با صدور حکمی، دستور به بازبینی پرونده نزدیک به 90 پناهجوی ایرانی ساکن اتریش داد.