لطفا کمی صبر کنید

اعمال نظارت استصوابی از زمان حضرت امام (ره) بوده است

عضو فقیه شورای نگهبان گفت: آنچه همه اعضای شورای نگهبان از ابتدا از اصل ۹۹ قانون اساسی فهمیده اند و در زمان حضرت امام (ره) نیز بر آن تاکید شده، همین نظارت استصوابی است.