لطفا کمی صبر کنید

مسکو و واشنگتن در حال بازی با کارت کردها