لطفا کمی صبر کنید

دو پیام ضمنی در اعتقاد عمیق رهبری به یک مفهوم

اول آن که دولت سر کار، برآمده از آرای عمومی است و دوم این که چون انتخاب مردم است باید تحمل و صبر دربرابر انتخاب خویش را داشته باشد.