لطفا کمی صبر کنید

پاسخ گنجی به دغدغه زیباکلام و فرار شاه