لطفا کمی صبر کنید

احمدی نژاد، حریم روحانیت را شکست

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: زنان باید بتوانند خود احزاب سیاسی قدرتمندی ایجاد کنند و با مطالبه عام و حضور مستمر در این عرصه جای پای خود را محکم کنند.