لطفا کمی صبر کنید

نقشه تازه ترامپ برای پاره کردن برجام