لطفا کمی صبر کنید

هیچ گزینه ای برای شهرداری تهران نهایی نشده

منتخب شورای پنجم اعلام کرد: همچنان هفت گزینه برای شهرداری تهران مطرح است و هیچ گزینه ای نهایی نشده است.