لطفا کمی صبر کنید

آشفته ترین دولت تاریخ امریکا

تا کنون در هیچ دولتی سابقه نداشته است کاخ سفید این قدر آشفته باشد. این حجم از برکناری و استعفا در حالی که تنها شش ماه از آغاز به کار دولت جدید گذشته، در تاریخ امریکا بی سابقه بوده است.