لطفا کمی صبر کنید

معاهده پالرمو؛ تکرار عصر اسکندر و چنگیز!

این معاهده در بند یک خود می گوید :« ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ.»