لطفا کمی صبر کنید

هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان

با تصویب مجلس وزارت نیرو به ازای هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان از مشترکان دریافت می کند.