لطفا کمی صبر کنید

خاتمی: به آرزوی برگزاری «رفراندوم» نخواهید رسید