لطفا کمی صبر کنید

آیا باید منتظر جنگ خاورمیانه بود؟