لطفا کمی صبر کنید

تاثیر تجمعات بر راهپیمایی ۲۲ بهمن چگونه بود؟

بررسی کاشناسان نشان می دهد از 415 شهرستان کشور فقط 6 شهرستان نسبت به سال قبل رشد جمعیت نداشته اند و 409 شهرستان حضور بیشتری از مردم را نسبت به سال گذشته شاهد بوده اند.