لطفا کمی صبر کنید

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مازاد درآمدهای اختصاصی خود را هزینه کنند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند: دستگاه‌های اجرایی می توانند مازاد درآمدهای خود را هزینه کنند.