لطفا کمی صبر کنید

سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به حساب خزانه واریز می‌شود

با موافقت نمايندگان سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه به حساب خزانه واریز می‌شود.