لطفا کمی صبر کنید

معادل «ایمیل» در فرهنگستان تصویب شد

فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل بازنگری شده «رایانامه» را در برابر واژه بیگانه «ایمیل» (E-mail) تصویب کرد.