لطفا کمی صبر کنید

تکذیب نصب تجهیزات نظارتی آمریکا در خاک ایران