لطفا کمی صبر کنید

جلوگیری از اتحاد اروپا با آمریکا با رفتار دیپلماتیک؟!

نصرت اله تاجیک گفت: در دوران پسا داعش ایران باید در انتظار فشار‌های بیشتری باشد و ما متاسفانه نمی توانیم از سرمایه گذاریهایمان در جهت کسب منافع حداکثری استفاده کنیم و ایران در این دوران باید خود را برای سلسله فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ‌آماده کند.