لطفا کمی صبر کنید

متن پیوست حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور/28 اولویت عمومی و تخصصی سازمان اداری و استخدامی