لطفا کمی صبر کنید

تکلیف سوال از وزرا مشخص شد

طبق مصوبه مجلس در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ وزرا قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است.