لطفا کمی صبر کنید

کمیسیون اصل 90 با انتقال جعبه سیاه هواپیمای تهران- یاسوج به فرانسه مخالف است

نماینده مردم شیراز گفت: ما مخالف انتقال جعبه سیاه هواپیمای تهران- یاسوج به فرانسه هستیم.