لطفا کمی صبر کنید

پیچیدگی های موجود در بحران های منطقه کنش به قبل از جنگ سرد است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، پیچیدگی های موجود در بحران های منطقه بویژه غرب آسیا را ناشی از تغییر،تحول و تنوع کنشگران، محیط کنش و نوعی کنش نسبت به قبل از جنگ سرد دانست.