لطفا کمی صبر کنید

حدود ۵۱۰ خانم سمت های مدیریتی و سرپرستی دارند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، گفت: هم اکنون حدود ۵۱۰ خانم سمت های مدیریتی و سرپرستی دارند اما باید تلاش بیشتری کنیم که تعداد بیشتری از بانوان در سمت های مدیریتی خدمت کنند.