لطفا کمی صبر کنید

سرنوشت شوم اجساد زنانی که زنده هستند!

رکنا: اجساد زنان زنده سرنوشت های شومی هستند که هر دلی را تکان می دهند.