لطفا کمی صبر کنید

حذف مصوبه ممنوعیت اعمال جراحی به منظور پیشگیری دائمی از بارداری

مجلس مصوبه خود مبنی بر ممنوعیت تمام اعمال جراحی به منظور پیشگیری دائمی از بارداری را لغو کرد.