لطفا کمی صبر کنید

امیدوارم این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه باشد

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت استیضاح را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست.