لطفا کمی صبر کنید

انتخاب پیرهادی به عنوان دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت و عدالت

ایلنا: محسن پیرهادی به عنوان دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت و عدالت انتخاب شد.