لطفا کمی صبر کنید

سبد معیشت کارگران؛ ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

نماینده کارگران: طبق قانون کار، سبد معیشت کارگران برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعریف شده است.