لطفا کمی صبر کنید

شرکای عبری - عربی- غربی و واقعیت تلخی به نام یمن

نزدیک به سال است که از شروع جنگ عربستان سعودی علیه یمن می گذرد، جنگی میان فقیرترین کشور منظقه و ثروتمندترین کشور غرب آسیا.