لطفا کمی صبر کنید

کدامیک از اعضای کابینه دولت حجتی را در جلسه استیضاح همراهی کردند؟

جلسه نوبت صبح مجلس به منظور بررسی استیضاح حجتی وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.