لطفا کمی صبر کنید

محسن پیرهادی دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت و عدالت شد

محسن پیرهادی به عنوان دبیر کل جدید جمعیت پیشرفت و عدالت انتخاب شد.