لطفا کمی صبر کنید

چند وزیر بر صندلی وزارت اقتصاد نشستند؟

از آنجا که مهمترین عضو کابینه در تیم اقتصادی دولت،وزیر اقتصاد است؛از همین رو انتخاب سایر اعضای کابینه باید به گونه ای باشد که به لحاظ فکری نزدیک به وزیر اقتصاد باشند.