لطفا کمی صبر کنید

بايد براي آلودگي هواي چند ماه آينده آماده شويم

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست گفت:باید برای ماه‌هایی مثل شهریور که پایداری هوا باعث کاهش شاخص‌های کیفیت هوا می‌شود، آماده شد.