لطفا کمی صبر کنید

اهمیت توپولوژیک و ژئوپلتیک السخنه در استان حمص چیست ؟

یک منبع میدانی سوری اهمیت توپولوژیک السخنه در استان حمص را تشریح کرد.