لطفا کمی صبر کنید

سپاه در تکمیل خط ۸ مترو زحمات زیادی کشید و کار را انجام داد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپاه در تکمیل خط ۸ متروی تهران زحمات زیادی کشیده و کار را انجام داد.