لطفا کمی صبر کنید

اپوزیسیون‌ها تغییر نقش می دهند/ از زاویه با نظام تا خرده به دولت

جریان اصلاحات را زمانی با عنوان اپوزیسیون نظام می شناختند؛ حالا اما به نظر می رسد به سمت اپوزیسیون دولت در حال حرکت اند.